SĂPTĂMÎNA EDUCAŢIEI ADULŢILOR ÎN MOLDOVA


Aspect conceptual

Conceptul de învăţare-educaţie permanentă nu este nou. Referinţe se găsesc în culturile din China, India, Grecia, în cultura creştinismului timpuriu, în umanismul şi neoumanismul de la începutul secolului 19. „Tuta vita schola est” (“Toata viata este o şcoală”), spunea marele pedagog ceh Jan Amos Comenius (1592-1670), care a pus temelia sistemului de învăţămînt pe clase şi lecţii. Doctrina educaţiei permanente a fost formulată în celebrul memorandum ataşat raportului Comitetului pentru Educaţia Adulţilor din Anglia – „educaţia adulţilor nu este un lux pentru un grup limitat, format exclusiv din indivizi selecţionaţi în mod special, ci o parte integrantă a vieţii sociale. Pentru acest motiv educaţia adulţilor trebuie să fie atît accesibilă pentru toţi, cît şi permanentă”. Educaţia de-a lungul întregii vieţi  („life long learning”; „education tout au long de la vie”) a început să fie utilizată după anul 1972, cînd  Preşedintele Comisiei internaţionale privind dezvoltarea educaţiei, Edgar Faure, a înmînat directorului general al UNESCO raportul „A învăţa să fii”. Ideea fundamentală a raportului o constituia – cerinţa ca orice individ să aibă posibilitatea să înveţe de-a lungul întregii sale vieţi. Astfel, autorul numeşte educaţia permanentă ca  „Cetate educativă”. Gaston Berger relevă necesitatea educaţiei permanente pentru menţinerea dorinţei de a descoperi, de a inventa. Cel ce învaţă se autodeschide, depune efort, acumulează experienţă inedită. În contextul social, conceptul a evaluat cu  multiple semnificaţii:

 • Compensarea lacunelor din copilărie şi din adolescenţă.
 • Dezvoltarea personalităţii – multiplicarea dimensiunilor existenţei umane.
 • Calificarea profesională

 Creşterea importanţei învăţării adulţilor în lume a dus la organizarea unor activităţi dedicate acestui subiect. Începînd cu anul 2000 sub egida UNESCO se organizează Săptămîna internaţională a adulţilor care învaţă. Scopul acestei activităţi este de a crea o comunicare la nivel naţional şi internaţional, stimulîndu-se schimbul de experienţă, coordonare şi asistenţă reciprocă. Activitatea funcţionează ca un mecanism de promovare al educaţiei permanente care permite adulţilor de-aşi exprima opinia,  face ecoul cooperării între diferiţi actori de instruire permanentă, promovează învăţarea permanentă a adulţilor.

Comisia Europeană emite Memorandumul învăţării pe tot parcursul vieţii, care are următoarele obiective:

 • dezvoltarea personală;
 • participarea civică activă;
 •  incluziunea socială;
 •  capacitatea de adaptare la cerinţele societăţii.

Potrivit Memorandumului, la baza învăţării pe parcursul vieţii stau 3 principii:

 • centrarea activităţilor de învăţare pe cel care învaţă;
 • asigurarea accesului liber la învăţare;
 • asigurarea calităţii şi relevanţei acţiunilor de învăţare.

Obiectivele generale se realizează printr-o succesiune de activităţi:

 • lucrul în parteneriat şi partajarea responsabilităţilor;
 • cunoaşterea nevoilor reale de educaţie şi formare profesională;
 • asigurarea resurselor necesare educaţiei şi formării profesionale pe tot parcursul vieţii;
 • facilitarea accesului la educaţia şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii;
 • crearea unei culturi a educaţiei permanente;
 • asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale continue;

Comunicatul recomandă următoarele acţiuni pentru implementarea învăţării permanente:

1.      Valorificarea învăţării.

2.      Informarea, orientarea şi consilierea.

3.      Investiţii de bani şi de timp în învăţare.

4.      Asigurarea accesibilităţii la învăţare.

5.      Deprinderi de învăţare.

Aspect praxiologic

În perioada  24 -28 septembrie 2012 în Republica Moldova a avut loc Săptămîna Educaţiei Adulţilor. Pe parcursul acestei săptămîni Biblioteca Municipală a participat la două acţiuni ştiinţifico-practice, împărtăşind implicarea BM în vederea aplicării educaţiei pe parcursul vieţii:

1. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională «Interferenţe universitare — integrare prin cercteare şi inovare» organizată de Universitatea de Stat din Moldova. La conferinţă au fost discutate următoarele subiecte: dimensiunea valorică a muncii bibliotecarului, accesul la informaţia publică, comunicarea în cadrul echipei, asigurarea informaţională şi popularizarea ştiinţei, repozitoriu instituţional.  Doi bibliotecari au susţinut următoarele comunicări:
 •  Tatiana COŞERI, director adjunct BM. Teambuilding: sinergia comunicării în cadrul echipei
 • Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept. Cărţile electronice — context, dileme şi politici internaţional.

2. Reuniunea oamenilor de cultură din republică în scopul promovării conceptului de Educaţiei a Adulţilor prin Educaţie pentru valori şi tradiţii organizată de  Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova şi dvv internaţional Moldova. Evenimentul a cuprins comunicări de amploare privind oportunităţile de dezvoltare a persoanei în Republica Moldova, incursiuni istorice ale formării vocaţionale, costumul popular, forme şi metode de instruire şi educare, activităţi de educare a adulţilor în practica cotidiană. La reuniune a participat Tatiana COŞERI, director adjunct BM   cu comunicarea Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» învaţă ca să înveţe: practici de calitate, aspecte cvalimetrice şi tendinţe de îmbunătăţire continuă.

Prin participarea la aceste activităţi, BM a demonstrat implicarea totală  în educarea adulţilor-bibliotecari, cît şi exemple frumoase în  educare a utilizatorilor.

Consemnare: Tatiana COŞERI, director adjunct BM

Реклама

VIZITA BIBLIOTECII JUDEŢENE "DUILIU ZAMFIRESCU" (FOCŞANI, ROMÂNIA) LA BIBLIOTECA "ŞTEFAN CEL MARE"


Vineri, 9 decembrie 2011, Moş Nicolae a trecut pe la  filiala «Ştefan cel Mare». Colegii noştri de la Biblioteca Judeţeană «Duiliu Zamfirescu» (Focşani, România) au venit cu daruri — o donaţie de carte consistentă şi valoaroasă în limbile română şi engleză.  Doamna director dr. Teodora FÎNTÎNARU împreună cu Elena VELNIŢĂ alături de colegii de la Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu» au participat la o discuţie profesională privind rolul bibliotecii publice în comunitate. Parteneriatul Chişinău-Focşani a fost consolidat prin distincţii:   Diplomă de onoare  şi Membru de onoare  a Asociaţiei culturale «Cărţi deschise».

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ PROMOVEAZĂ PRACTICILE BUNE PRIN EXEMPLE


Cultura instituţională este personalitatea Bibliotecii Municipale. Fiind un rezultat al interacţiunii umane de lungă durată, cultura se manifestă prin diverse forme: simboluri, norme de comportament, valori, ritualuri, mituri. Aceste elemente sunt vizibile datorită oamenilor de la Biblioteca Municipală.

 Deschişi în colaborare, responsabili în echipe de lucru, dornici de a se implica activ  sunt doar unele caracteristici ale bibliotecarilor de la Hasdeu. Orice lucru este făcut cu rezultate reprezentative, care aduc valoare adăugată nu numai instituţiei, ci şi domeniului biblioteconomic.

 Comunicarea profesională consolidează instituţiile infodocumentare. Întîlnirile, discuţiile în cadrul unor ateliere, seminare, mese rotunde, conferinţe sunt ocazii benefice pentru circulaţia şi împărtăţirea practicilor bune. Biblioteca Municipală mereu este preocupată de implementarea noului, de promovarea pe scară largă a rezultatelor în vederea ridicării prestigiului şi identităţii bibliotecii.

 Un exemplu a celor relatate mai sus este buna colaborare cu Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei. Pe parcursul anului 2011, bibliotecarii din Echipa Hasdeu a participat la mai multe activităţi profesionale:

 • Atelier professional “Utilizatorul 2.0 – competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca şi Bibliotecarul 2.0” – 2 comunicări:  Ludmila PÂNZARI, director adjunct Biblioteca 2.0: câteva lucruri necesare petnru a deveni bibliotecar 2.0; Tatiana COŞERI, director adjunct. Identitatea bibliotecii în contextul 2.0. Cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
 • Conferinţa „Biblioteca mai mult decît biblioteca” – 2 comunicări: Natalia KRAVCIUK, şef filială M. Costin. Casa – Biblioteca – Familia: demers logic de formare a cetăţeanului   activ;  Eugenia FILIP, şef oficiu, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. Blogurile Bibliotecii Municipale – un nou spaţiu de comunicare.
 • Şcoala de vară – formator Tatiana COŞERI cu subiectul Aspecte comunicaţionale privind consolidarea imaginii bibliotecii: forme şi metode de comunicare scrisă.

Activităţile organizate de Biblioteca Publică Raională „Al. Donici” din Orhei sunt adevărate acţiuni de consonanţă a experienţelor bune, de consolidare a competenţei profesionale şi de dezvoltare a comunicării profesionale.

Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor


 OCAZIE FAVORABILĂ DE A DEMONSTRA FAŢETELE MULTIPLE ALE BIBLIOTECII

Într-o lume grăbită şi dinamică cu exigenţe permanent schimbătoare, biblioteca publică îşi mobilizează eforturile spre promovarea configuraţiilor sale. Lipsa afinităţii din partea societăţii în situaţia de criză nu o împiedică să fie şi în continuare centru de informare şi documentare.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a dat undă verde unui şir de acţiuni creative direcţionate spre creşterea credibilităţii şi demonstrării identităţii comunitare. Biblioteca s-a angajat să ilustreze cu claritate faţetele multiple de obţinere a cunoştinţelor şi competenţelor, de formare a aptitudinilor şi atitudinilor. Printre activităţile realizate cu succes este şi Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor, care s-a desfăşurat în perioada 1-15 octombrie 2009. Acest eveniment a fost un demers de capacitate instituţională, precum şi o testare a valorilor pentru a obţine o creştere durabilă.

Programul complex şi diversificat demonstrează atitudinea Bibliotecii Municipale faţă de profesia de bibliotecar şi de rolul bibliotecii. Perioada desfăşurării nu este una întîmplătoare – Ziua bibliotecarului, 132 de ani ai Bibliotecii capitalei şi Ziua oraşului Chişinău. Suita de acţiuni a cuprins:

 • vizite-circuit pentru utilizatori;

 • expoziţii de carte: Biblioteca Municipală: creativă, inovativă; Salonul de Toamnă al Editurilor Transilvănene;

 • lansări şi prezentări de carte: Ninela Caranfil. Nebănuita forţă a scenei; Iurie Colesnic. O călăuză veşnică a ţărănimii;

 • decada Oraşul meu: expoziţii de carte, concursuri creative, lansarea blogului Oraşul meu;

 • activitatea de voluntariat: o zi a tinerilor în calitate de bibliotecar;

 • redeschiderea Bibliotecii Publice „Maramureş”, filiala Bibliotecii Municipale, în sectorul Centru.

Biblioteca Municipală susţine eforturile inovative şi accesul inteligent la cunoştinţe a echipei sale. Este mereu în căutarea soluţiilor noi cu o semnificaţie mai profundă şi cu un impact mobilizator. Duplex-ul profesional este o nouă formă de comunicare, încurajat şi dezvoltat de filialele bibliotecii. În cadrul Sărbătorii bibliotecii şi a bibliotecarilor nu a lipsit şi creşterea investiţiilor în aptitudini şi creativitate. Diapazonul discuţiilor denotă practici temeinice de perspectivă şi de succes. Astfel, comunicarea profesională a ilustrat următoarele subiecte:

 • Parteneriate culturale şi profesionale: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – Biblioteca Judeţeană Mureş (ChişinăuTârgu-Mureş, România): beneficiile parteneriatelor bilaterale cu comunitatea profesională, culturală şi cea asociativă (societatea civilă), proiecte şi perspective de extindere a dialogului cultural.

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”: biblioteci inovative (Chişinău – Baia Mare, Maramureş): proiecte inovative, impactul lor la formarea imaginii bibliotecii şi la proximitatea comunitară.

 • Educaţie pe parcursul întregii vieţi: realităţi şi tendinţe (Chişinău – Cluj-Napoca, România): demersuri practice în educaţia personalului şi a utilizatorilor ca exigenţe ale mobilităţii profesionale, recunoaşterea şi acreditarea competenţelor profesionale, validarea cunoştinţelor specialiştilor în informare şi documentare. Comunicările şi prezentările au fost premise pentru diagnosticarea stării de fapt: „Biblioteca care învaţă personalul şi utilizatorii: cazul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM (Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM, vicepreşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova); Toată viaţa este o şcoală: Echipa Hasdeu învaţă cum să înveţe (Tatiana COŞERI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) şi pentru încurajarea aplicării soluţiilor noi: Preocupări strategice de formare profesională în Republica Moldova (Vera OSOIANU, director adjunct, Biblioteca Naţională a R. Moldova); Prezentare generală a proiectului ENTITLE: Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments) (Tatiana COSTIUC, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj); Ghidurile ENTITLE – instrumente pentru organizarea activităţilor de educaţie permanentă în instituţiile culturale şi Metodele ENTITLE de evaluare a activităţilor de educaţie permanentă derulate în biblioteci (Sorina STANCA, director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, coordonator al proiectului ENTITLE).

 • Profilul bibliotecarului: studii şi cercetări recente (Chişinău – Focşani, România): evaluarea imaginii bibliotecarilor de către utilizatori şi specialişti, bibliotecarul ca temă de cercetare şi subiect de studiere. Cercetările curente Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova, chestionarul bibliotecarului (Nina NEGRU, Biblioteca Naţională a R. Moldova), Statutul social al bibliotecarului din Republica Moldova (Claudia BALABAN, director, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”) au demonstrat reperele şi aspiraţiile bibliotecarilor, problemele cu care se confruntă. O doză de optimism au adăugat elevii clasei a patra de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” prin discuţiile interactive cu oaspeţii din Focşani şi cu bibliotecarii din reţeaua Bibliotecii Municipale. Bibliotecarul este un membru nevăzut al familiei. Acest concept a fost susţinut de către colega noastră Margareta Tătăruş de la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” (Focşani, România), argumentînd şi demonstrînd prin exemple rolul bibliotecarului în formarea valorilor culturale şi educaţionale.

Diversitatea şi complexitatea implicării Bibliotecii Municipale în viaţa comunităţii biblioteconomice demonstrează încă o dată că Filiala municipală ABRM dezvoltă şi facilitează parteneriatul profesional. Prin eforturi comune se face schimbul de cunoştinţe şi experienţe în beneficiul structurilor infodocumetnare. Astfel, programul activităţilor prilejuite de Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor a înglobat două subiecte importante în cadrul Conferinţei Anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Provocări pentru profesionişti în era informaţională:

 • Masa rotundă Biblioteca Publică Multiculturală: servicii şi oferte multiculturale, tendinţele globale şi experienţele locale ale diversităţii culturale, biblioteca publică şi educaţia multiculturală, salvgardarea moştenirii lingvistice, incluziunea socială şi pluralismul cultural, promovarea Manifestului IFLA despre Biblioteca Multiculturală;

 • Seminar Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informaţie: digitizarea documentelor, accesul la informaţia publică şi la servicii informaţionale, discutarea Declaraţiei Google cu privire la digitizarea cărţilor.

Asimilarea temeinică a practicilor şi ecoul impactului acestei sărbători denotă complexitatea inovativă şi creativă a Bibliotecii Municipale. Eforturile au fost orientate spre mobilizarea gîndirii despre rolul bibliotecii, motivarea colegilor de a urma practicile bune şi de a demonstra că Biblioteca Municipală face lucruri inedite. Succesul este garantat de voinţă, curiozitate şi optimism.

                                                                                 Tatiana COŞERI

Filiala municipală ABRM


 Raport al Filialei municipale ABRM

Filiala municipală a ABRM pe parcursul perioadei noiembrie 2008 – octombrie 2009 s-a implicat în activitatea Asociaţiei Biblotecarilor din R. Moldova prin acţiuni diverse.

I. Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova

Pe parcursul a două zile, 15-16 decembrie 2008, la Chişinău, a avut loc Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, ediţia a V-a. La această reuniune a participat ,cu susţinerea ABRM, şi un reprezentant al filialei municipale ABRM. Forumul a fost constituit ca un mecanism de participare a ONG în analiza şi formularea recomandărilor la problemele cu care se confruntă societatea civilă. Partenerii bilaterali: organizaţiile neguvernamentale — administraţia publică centrală – administraţia publică locală – instituţiile finanţatoare (donatorii) se întîlnesc pentru a discuta impedimentele care apar în activitate. Ideea orgănizării unei astfel de acţiuni a fost lansată pentru prima dată la finele anului 1996 de către Centrul CONTACT, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale din Moldova, Fundaţia Soros-Moldova. Primele ediţii au fost axate preponderent pe cadrul legal, imagine, relaţii cu statul şi cu donatorii. Ediţia din 2008 a fost organizată de către Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile din R. Moldova – Centrul de resurse „Tineri şi Liberi”, CReDO, Centrul CONTACT, Asociaţia „Eco-Tiras” şi sprijinită de PNUD – din sursele Guvernului României, Fundaţia Soros-Moldova, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Peste 100 de reprezentanţi ai societăţii civile au partcipat la discuţiile axate pe:

 • evoluţia şi dezvoltarea societăţii civile;

 • consolidarea sectorului asociativ pe domenii, consorţiuri şi consilii pe domenii de interes comun;

 • mecanisme de dezvoltare durabilă a sectorului asociativ din R. Moldova;

 • transparenţa sectorului asociativ;

 • îmbunătăţirea cadrului legal;

 • reprezentarea ONG în dialogul cu structurile statale;

 • dezvoltarea regională;

 • codul de etică al ONG;

 • alegerea Consiliului Naţional al ONG;

 • alegerea Secretariatului Consiliului ONG.

Participarea ABRM la acest Forum a fost una utilă. Asociaţia şi-a extins parteneriatul cu societatea civilă, şi-a promovat acţiunile, politicile şi activitatea sa.

II. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova învaţă activitatea de voluntariat

În bibliotecile din R. Moldova cultura voluntariatului este în perioada de constituire. Fiecare instituţie infodocumentară trebuie să-şi determine poziţia faţă de această activitate, să recunoască şi să promoveze activ rolul infrastructurii date.

Activitatea de voluntariat este din ce în ce mai intens discutată, evidenţiind sumarul contribuţiilor – formarea capitalului social. Prin coerenţa dintre diverse grupuri se rezolvă problemele şi se caută soluţii cu care se confruntă societatea. Biblioteca fiind o instituţie socială, comunitară începe să aplice şi să dezvolte voluntariatul pentru a consolida responsabilitatea civică a cetăţenilor şi valorificarea potenţialului uman.

Voluntariatul este o acţiune întreprinsă pe baza liberei alegeri care nu urmăreşte cîştig financiar şi este în beneficiul societăţii, instituţiei contribuind la formarea unor valori de interes general.

„Hai în gaşca voluntarilor” a fost genericul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului, care s-a desfăşurat în perioada 29 mai 2009 – 5 iunie 2009. Ediţia curentă a implicat în activităţi de voluntariat mai multe vedete ale show-bizz-ului şi mass-mediei autohtone. Scopul acţiunii este de a oferi modele de creştere a responsabilităţii civice a cetăţenilor, de a sensibiliza opinia publică despre importanţa şi impactul activităţii de voluntariat în cadrul comunităţii.

Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova în parteneriat cu Filiala municipală ABRM (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) şi cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) au organizat la 29 mai 2009 un atelier profesional „Managementul voluntariatului. Aplicaţii practice”. Atelierul a fost axat pe formarea culturii voluntariatului în biblioteci ca valoare adăugată activităţii infodocumentare.

Formatorul Mariana Ţurcan, Consultant Politici de Tineret CNTM a învăţat bibliotecarii din R. Moldova practicile de calitate ale voluntariatului:

 • Definiţii şi concept.

 • Dimensiuni ale serviciului de voluntariat.

 • Pregătirea organizaţiei pentru lansarea unui program de voluntariat.

 • Managementul voluntarilor — un proces în 10 paşi.

 • Rolul coordonatorului de voluntari.

 • Potenţialii voluntari.

 • Beneficii şi responsabilităţi.

 • Motivarea şi aprecierea voluntarilor.

Bibliotecarii s-au mobilizat în exerciţii practice:

 • Beneficiile şi responsabilităţile bibliotecilor care implementează programe de voluntariat.

 • Motivarea şi aprecierea voluntarilor.

Experţii care deja au implementat asemenea servicii sau chiar au fost voluntari au menţionat beneficiile bilaterale ale activităţii de voluntarit. Doamna Sharon Ketchum, şef adjunct al Secţiei Cultură şi Presă a Ambasadei SUA în Moldova, a povestit bibliotecarilor despre politica Statelor Unite ale Americii privind voluntariatul. Implementarea unui program de voluntariat „Prietenii bibliotecii” a fost scopul Bibliotecii „Ovidius”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Desfăşurat pe parcursul unui an şi coordonat de Margareta Cebotari, bibliotecar principal, programul a adus multe beneficii bibliotecii în formarea imaginii şi promovarea serviciilor şi ofertelor. Iar Ecaterina Tulgara, şef oficiu de la Biblioteca din Vadul lui Vodă a reflectat utilitatea imlicării voluntarilor la realizarea şi implementarea proiectelor.

Discuţiile şi dezbaterile de la finalul atelierului profesional au demonstrat că bibliotecile din R. Moldova au nevoie de programe de voluntariat. Analiza cost-beneficiu a acestei activităţi reflectă utilitatea membrilor comunităţii în implicarea diverselor acţiuni ale bibliotecilor.

III. Experţi-formatori la nivel naţional

1. Filiala municipală ABRM — membră a grupurilor de lucru, parteneriat

 • grupul de lucru privind elaborarea Regulamentului de educaţie continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice (Secţiunea Biblioteci publice, ABRM)

 • grupul de lucru pentru Strategia de Dezvoltare a bibliotecilor (colecţii, spaţii, formare profesională)

 • implicarea în organizarea Zilei Mondiale a Cărţii – 23 aprilie (23 aprilie 2009, Sediul Central)

 • Mariana Harjevschi, coordonator eIFL-IP Moldova a cîştigat Proiectul „Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe: rolul bibliotecilor”, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consorţiul eIFL.net.

Proiectul este sprijinit de către Fundația Soros-Moldova și Fundația eIFL.net în cadrul competiţiei Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova.

 • doi bibliotecari din Echipa Hasdeu au participat la IFLA 2009.

 • extinderea parteneriatului cu societatea civilă — Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale..

 • Formatori

 • seminar “Imaginea bibliotecii publice în comunitate” — Biblioteca Raională “D. Cantemir” (4 mai 2009)

 • Tabăra de Instruire Continuă “Managementul cultural. Accesul la informaţie” Biblioteca Raională “D. Cantemir” (19 augusti 2009)

Diversitatea şi complexitatea imlicării în viaţa comunităţii biblioteconomice demonstrează încă odată că Filiala municipală ABRM dezvoltă şi facilitează parteneriatul profesional. Prin eforturi comune se face schimbul de cunoştinţe şi experienţe în beneficiul structurilor infodocumetnare.

Tatiana COŞERI, Preşedintele Filialei municipale ABRM