CONFERINŢA DIRECTORILOR BIBLIOTECILOR PUBLICE RAIONALE/MUNICIPALE/ORĂŞENEŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA (CODIBIP)


Întrunirea anuală a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP) a avut loc la 9 decembrie 2011.  Discuţiile s-au axat pe  Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi ca subiect al schimbării.  Prezentările le puteţi accesa:

Serviciile bibliotecilor publice în percepţia utilizatorilor: rezultatele studiului socilogic naţional realizat de Institutul de Politici Publice. Studiul a avut scopul de a evalua calitatea servicilor şi accesibilitatea servicilor publice, inclusiv şi bibliotecile publice.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-sondaj 

Structura şi conţinuturile competenţelor în cîmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor Societăţii Cunoaşterii:  cerinţele faţă de bibliotecarul modern în contextul schimbărilor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/competente

Recomandări privind elaborarea Programului seminarelor raionale/municipale în anul 2012:  Subiecte  de formare profesională pentru bibliotecari estimate din studii şi din repertoriul competenţelor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-co-dibip-viorica-antonov

Google Docs — o posibilitate de recepţionare a situaţiilor statistice: oportunităţile Tehnologiilor Informaţionale pentru partajarea resurselor.

http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-vica

Bibliotecile publice din Republica Moldova în anul 2012:  priorităţi de activitate — revizuirea evidenţei activităţii, studierea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor, utilizarea indicatorilor de performanţă, Concursul «Biblioteca cu cele mai ingenioase activităţi de promovare a cărţii şi lecturii», comunicarea în stilul Web 2.0.

http://www.slideshare.net/cdbclub/bibliotecile-publice-in-anul-2012

Pentru informaţii  consultaţi recomandările Bibliotecii Naţionale a Republicii  Moldova

http://clubbib.wordpress.com/2011/12/12/intrunirea-anuala-2011-codibip-prezentari-powerpoint/

Реклама

CREŞTEM ÎMPREUNĂ: RAFTUL BIBLIOTECARULUI – REVISTA BIBLIOTECA (Curriculum Vitae al publicaţiilor periodice profesionale)


Revista BIBLIOTECA, revista de bibliologie şi ştiinţa informării este o publicaţie editată de Biblioteca Naţională a României. Anul înfiinţării — 1948. Apare lunar şi cuprinde următoarele rubrici:

 • Editorial.
 • Repere profesionale.
 • Viaţa bibliotecilor.
 • Metodologie.
 • Patrimoniu.
 • Meridian bibliologic.
 • Galaxia Gutenberg.

Redacţia publicaţei  (9 persoane) are şi o subredacţie la Chişinău: trei doctori (Alexe Rău, Nelly Ţurcan, Lidia Kulikovski) şi doi specialişti forte (Elena Turuta şi Eugenia Bejan). Colegiul redacţional include oameni cu grade ştiinţifice: academicieni, profesori, doctori, doctoranzi.

Paginaţia revistei este şi ea persuasivă: fiecare număr are circa 31 pagini, iar numerotarea se fixează în creştere.

Pe copertă persistă imaginile bibliotecilor, afişelor de la diverse activităţi. Considerăm o modalitate reuşită de a promova lucrurile frumoase şi importante.

Abstractele cu cuvinte-cheie şi cuprinsul în limba engleză adaugă valoare şi prestigiu publicaţiei.

Primele opt numere din 2011 au intrat în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Subiectele sunt intersante şi au în vizor procupările bibliotecilor, tendinţele locale şi internaţionale din structurile infodocumentare.

Rubrica Editorial are rolul de a capta atenţia bibliotecarilor. Subiectele abordate:

 • managementul de conţinut – „Informaţia a devenit copleşitoare, prin cantitate, prin calitate, prin forma ei de manifestare, aceeaşi lume grăbită a ajuns la concluzia că fără organizare, fără un management informaţional adecvat, nu poate folosi şi stăpîni această nouă dimensiune, informaţia. În mediul digital, utilizarea informaţiei trebuie să fie rapidă, simplă şi versatilă, dar mai presus de toate, trebuie să fie mai flexibilă ca oricînd” (Perşinaru, Aurelia. Sistemul managementului de conţinut – o preocupare actuală în bibliotecile din întreaga lume. În: Biblioteca. 2011, nr.1, pp.1-2);
 • paradigma bibliologică – „În acelaşi prim deceniu al secolului XXI, paradigma bibliologică este împinsă într-un con de umbră şi este contestată. Pe de o parte, are loc o schimbare a orientărilor şi a conţinutului programelor de instruire ale catedrei de specialitate de la USM, urmare a ralierii acestei instituţii la Procesul de la Bologna, pe de alta – implementarea unor elemente ale paradigmei biblioteconomice americane” (Rău, Alexe. Vingt  Ans Après. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.33-35);
 • provocările bibliotecilor publice – „Vorbim tot mai  mult de externizarea serviciilor de bibliotecă, de organizarea diverselor activităţi în spaţii cît mai variate şi neconvenţionale. Important este să transmitem informaţii, să atragem oamenii de diferite vîrste şi preocupări spre lectură, cunoaştere, socializare, informare …. pe stradă, în cluburi, în şcoli şi grădiniţe, în spitale sau centre sociale, oriunde simţim că putem influenţa pozitiv gîndirea şi modul de viaţă al celor din jurul nostru” (Pop, Florica. Bibliotecile publice, noi provocări. În: Biblioteca. 2011, nr.3, pp.65-67).

Rubrica Repere profesionale îmbină reuşit temele comune pentru toate categoriile de biblioteci:

 • cataloage – „Cele mai importante domenii de activitate ale unei biblioteci au fost şi vor rămîne întotdeauna domeniul catalogării şi al indexării resurselor informaţionale” (Panici, Alla. De la cataloagele tradiţionale la performanţele sistemelor informaţionale integrate de bibliotecă. În: Biblioteca. 2011, nr.1, pp.3-5);
 • misiunea bibliotecilor universitare – „Biblioteca este un loc, dar şi un susţinător puternic al educaţiei de nivel înalt, şi plecînd de la această idee, bibliotecarii ar trebui să fie implicaţi în educaţie şi cercetare, să lucreze în strînsă legătură cu corpul didactic, stimulînd, prin rolul lor, utilizatorii în procesul învăţării ” (Stan, Doru. Misiunea şi obiectivele bibliotecilor universitare. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.36-38);
 • biblioteca 2.0 – „O experienţă interesantă oferă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, care postează liste de literatură, informaţii despre diverse evenimente etc. Recent Biblioteca a început chiar să îşi promoveze prin Facebook, oamenii de seamă, care contribuie la crearea imaginii pozitive a bibliotecii” (Osoianu, Vera. Biblioteca şi comunitatea: tangenţe în spaţiul virtual. În: Biblioteca. 2011, nr.3, pp.68-72); „Trebuie avut în vedere că regulile Web 2.0 sunt în continuă schimbare, linia de demarcaţie dintre informaţia privată şi cea publică este foarte subţire, iar bibliotecile trebuie să îmbine ambele situaţii, dînd în acelaşi timp utilizatorilor siguranţa că informaţiile oferite sunt confidenţiale, fără că creeze limite în procesul de explorare şi creaţie la care, virtual sau nu, suntem cu toţii atît participanţi cît şi amatori” (Huidiu, Cristina. Biblioteca, azi. În: Biblioteca. 2011, nr.4, pp.100-102); „O bibliotecă modernă poate fi constituită din toate blogurile, în special cele de socializare, unde poţi pătrunde în sufletul fiecăruia, acestea oferind o mină de aur unui scriitor, unui detectiv sau chiar unui avocat …” (Nadia, Maria Carmen. Biblioteca – între arşiţa izolării şi furtuna globalizării. În: Biblioteca. 2011, nr.4, pp.103-104)
 • ergonomie – „Ergonomia se ocupă cu organizarea ştiinţifică a muncii şi are în vedere siguranţa şi satisfacţia angajatului” (Brîncoveanu, Daniela-Elena. Principii de ergonomie în structurile infodocumentare. În: Biblioteca. 2011, nr.7, pp.194-197); „Ergonomia, ştiinţa economică interdisciplinară componentă a managementului resurselor umane, este considerată de mulţi specialişti o ştiinţă relativ tînără, deşi se ştie că preocupări ergonomice au apărut odată cu realizarea şi utilizarea primelor unelte de către om…” (Enache, Ionel. Ergonomia în era digitală. În: Biblioteca. 2011, nr.8, pp.225-226);
 • bibliologie – „Problematica foarte complexă a bibliologiei o desemnează ca pe o ştiinţă de frontieră, dar în orice caz ca pe una vie şi nu ca o sumă de teorii îngheţate în modele produse în alte epoci… Apreciem că Bibliologia şi Ştiinţa Informării sunt disciplinile chemate să analizeze şi să structureze eficient acest domeniu” (Buluţă, Gheorghe. Bibliologie românească – cîteva repere. În: Biblioteca. 2011, nr.6, pp.162-164);
 • Clasificarea Zecimală Universală – „UDC Summary are avantajele unui serviciu online multilingv cu acces liber” (Frâncu, Victoria. UDC Summary: noi valenţe şi actualizări. În: Biblioteca. 2011, nr.5, pp.132-135);

Viaţa bibliotecilor este o rubrică unde colegii vorbesc despre acţiuni făcute cu mult drag şi abnegaţie:

 • omagieri – „În afara activităţilor legate de mişcarea bibliotecară din Republica Moldova şi de cea internaţională, care i-au răpit foarte mult timp, dna Claudia Balaban s-a manifestat şi ca un teoretician al profesiei de bibliotecar” (Regneală, Mircea. Un bibliotecar de excepţie: Claudia Balaban 70 de ani de viaţă. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.39-40);
 • infrastructura informaţională – „Consumatorii de informaţii, mai ales cei din generaţia Net pot fi întîlniţi tot mai frecvent în spaţiul virtual şi acest spaţiu trebuie exploatat la maximă capacitate de către producătorii de informaţii şi de către cei care au responsabilitatea promovării ei” (Osiuanu, Vera; Pintilei, Elena. Bibliotecile în infrastructura informaţională. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.43-44); „Biblioteca Naţională de Programare este o structură administrativă, fără personalitate juridică, creată în cadrul Institutului Naţional de Cercetare — Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti” (Banciu, Doina. Biblioteca Naţională de Programare – structură informatică de interes naţional. În: Biblioteca. 2011, nr.5, pp.136-137);
 • evenimente – „Printre multele manifestări organizate de-a lungul anilor, cea mai dragă sufletului rămîne „Anul Biblilogic”” (Osoianu, Vera. Cronica Simpozionului Ştiinţific „Anul Bibliologic”. În: Biblioteca. 2011, nr.4, pp.108-112).

Informaţiile despre aspectele practice cu indicaţii şi explicaţii foarte bine sunt relatate în rubrica Metodologie:

 • fişiere naţionale de autoritate – „Biroul Fişiere naţionale de autoritate creează şi gestionează fişierele naţionale de autoritate nume de persoană, nume geografic, nume de colectivitate, titluri uniforme şi vedete de subiect, aplică uniform şi standardizat instrumentele de lucru specifcie pentru toate categoriile de utilizatori” (Rotaru, Denise. Biblioteca Naţională a României – Managementul calităţii reflectat în procedurile de lucru (VI). Biroul Fişiere naţionale de autoritate. În Biblioteca. 2011, nr.1, pp.17-20);
 • serviciul Bibliografia naţională – „Serviciul îndeplineşte funcţia de Agenţie Bibliografică Naţională, iar prin elaborarea seriilor Bibliografiei Naţionale pentru toate tipurile de documente (cărţi, albume, hărţi, publicaţii seriale, articole din publicaţii seriale, documente muzicale tipărite şi audiovizuale, teze de doctorat), furnizează acces de calitate la colecţiile Bibliotecii Naţionale, constituind o reflecţie a producţiei editoriale de pe teritoriul României” (Vazzolla, Mihaela. Biblioteca Naţională a României – Managementul calităţii reflectat în procedurile de lucru (VII). Serviciul Bibliografia naţională. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.45-46);
 • colecţii speciale – „Procedura de conservare preventivă a documentelor de patrimoniu are ca obiectiv asigurarea prezevării şi conservării tuturor categoriilor de documente de patrimoniu… ” (Andreescu, Anca. Biblioteca Naţională a României. Managementul calităţii reflectat în proceduri de lucru (XII). Serviciul Colecţii speciale (I).  În: Biblioteca. 2011, nr.7, pp.201-208)

Cartea veche, publicaţii rare, lucrări cu o semnificaţie deosebită ca conţinut şi ca aspect grafic sunt valorificate în rubrica Patrimoniu.

Diversitatea eveimentelor în plan cultural  se găsesc în rubrica Meridian bibliologic: zilele bibliotecilor, festivaluri, concerte, lansări şi prezentări de carte, interviuri:

 • conferinţe – „Ideea unei „nonconferinţe” internaţionale a bibliotecarilor, abordată într-o manieră nonconformistă, a apărut la Congresul IFLA din Suedia. Tema dezbătută pe larg a făcut ca discuţiile să se axeze pe un nou concept: „Cycling for Libraries” (Cu bicicletele pentru biblioteci). Bibliotecarii pot folosi această nonconferinţă ca pe un nou instrument de reflecţie şi evaluare a profesiei” (Man, Raluca. „Cycling for libraries” sau „Cu bicicletele pentru biblioteci”. Prima nonconferinţă internaţională a bibliotecarilor, Copenhaga-Berlin, 28 mai – 7 iunie 2011. În: Biblioteca. 2011, nr.5, pp.149-151); „Misiunea LIBER constă în a reprezenta interesele bibliotecilor de cercetare europene, ale universităţilor şi ale cercetătorilor, promovînd în acelaşi timp serviciile de informare eficientă, accesul la informaţia de cercetare, serviciile inovatoare destinate utilizatorilor, prezervarea patrimoniului cultural …” (Borună, Adriana Elena. Pregătirea Europei pentru anul 2020: Rolul bibliotecii în cercetare, educaţie şi societate. Conferinţa anuală LIBER, ediţia a 40-a – Barselona – 29 iunie – 2 iulie 2011. În: Biblioteca. 2011, nr.7, pp.216-218).
 • arhitectură – „Orice  plăzmuire arhitecturală de reală valoare trebuie să-şi aibă văzutul şi nevăzutul său” (Cîte ceva despre filosofia biblioarhitecturii (Convorbire cu dl Tihomil Maštrović, dr. profesor, director general al Bibliotecii Naţionale şi Universitare a Croaţiei). În: Biblioteca. 2011, nr.8, pp.247-253);
 • competeneţe – „Munca la Euroreferenţial şi la Eurocertificare a fost un pariu care viza schiţarea liniilor de convergenţă pentru o dezvoltare concertată a profesiei şi a competenţelor profesionale” (Dinamizarea competenţelor: un nou sens dat mediatizării profesionale în infodocumentare. Interviu acordat prin Internet de dl. Jean Michel. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.54-56); „Deschideţi bine ochii asupra lumii reale a anilor 2015. Priviţi cu luciditate şi determinare potenţialul oferit azi de către noile tehnologii. Încercaţi să vă gîndiţi la alte modalităţi de exersare a medierii infodocumentare. Fiţi creativi şi inventaţi” (Itinerarii în lumea infodocumentară – o convorbire cu dl Jean Michel. În: Biblioteca. 2011, nr.3, pp.86-89)

Galaxia Gutenberg promovează publicaţiile profesionale şi cele cu subiecte adiacente:

 • „Prof.univ. dr. ing. Angela Repanovici abordează în volumul „Promovarea producţiei ştiinţifice prin depozite digitale” tocmai această temă problematică extrem de complexă, puţin înţeleasă şi luată în serios de cadrele didactice şi bibliotecarii din învăţămîntul superior” (Buluţă, Gheorghe. O carte pentru universitari. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.58-59);
 • „Dispozitivele invazive ale sistemului RFID fac posibile identificarea şi urmărirea aproape a oricărui obiect fizic” (Gheorghe, Simona. Viitorul distopic şi „Cipurile spion: modul în care marile corporaţii şi guvernele plănuiesc să vă urmărească fiecare mişcare prin RFID”. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.61-62);
 • „Peisajul editorial de specialitate s-a îmbogăţit cu o nouă lucrare semnată de Nicoleta Marinescu. Este vorba de cea de-a doua ediţie revăzută şi adăugată a manualului „Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri”. Lucrarea (245  de întrebări, 402 p. A5, editura ieşeană PIM), concepută ca un manual util pentru concursurile de angajare şi de promovare în bibliotecă, reprezintă un suport pentru cursurile de formare continuă, dar şi un ghid util bibliotecarului în activitatea de zi cu zi” (Lupu, Valentina. Un manual util bibliotecarului. În: Biblioteca. 2011, nr.2, pp.62-63);
 • „Semnalez, cu multă plăcere şi entuziasm, apariţia la Suceava, la editura George Tofan, a volumului „Proceduri în biblioteca şcolară”, avîndu-i ca autor pe domnull prof. Petru Carcalete… Este o lucrare unicat în bibliografia de specialitate din România… Este utilă muncii de îndrumare şi control, fiind un instrument de lucru care nu trebuie să lipsească de pe masa bibliotecarului, a mediatorului structurii infodocumentare” (Lupu, Valentina. Proceduri în biblioteca şcolară. În: Biblioteca. 2011, nr.3, pp.95);
 • „O prezenţă inedită în spaţiul biblioteconomic românesc este lucrarea de specialitate a doamnei conf.dr. Elena Tîrziman – Colecţii şi biblioteci digitale – apărută la Editura Universităţii din Bucureşti şi a cărei tematică tratează riguros subiecte actuale care nu au mai fost abordate” (Man, Raluca. Noutăţi editoriale în biblioteconomie. În: Biblioteca. 2011, nr.5, pp.155-157);
 • „… se crede că oamenii de carte şi lectură sunt nişte şoareci de bibliotecă şi trăiesc banal, între patru pereţi, în praful cu care sunt asociate cărţile vechi. Este o prejudecată pe care Alberto Manguel, autorul a două cărţi uimitoare… Este vorba de Biblioteca nopţii şi de Istoria lecturii…” (Buluţă, Gheorghe. Cititul are o istorie. În: Biblioteca. 2011, nr.4, pp.122-123);
 • „Societatea contemporană se află sub semnul unei acute nevoi de comunicare şi informare. Chestiunea circulaţiei infromaţiilor ştiinţifice a intrat în sfera preocupărilor prof. dr. ing. Angela Repanovici, şi a fost expusă pe larg, în cartea domniei sale „Promovarea producţiei ştiinţifice prin depozite digitale” (Moldovan, Liliana. Semnal editorial. În: Biblioteca. 2011, nr.8, pp.254-255).

Succese şi lecturi plăcute.

Tatiana COŞERI

7 PAŞI PENTRU A DEVENI CEL MAI BUN ÎN DOMENIUL TĂU


Citeam zilele astea un material de-al lui Chris Widener în care prezenta 5 paşi pe care trebuie să-i urmezi pentru a deveni cel mai bun în domeniul tău. Mi-a plăcut foarte mult materialul, deoarece nu mai auzisem de ceva vreme aceste sfaturi şi m-a ambiţionat puţin. Fiind o fire competitivă, întotdeauna mi-a plăcut să fac tot posibilul să fiu cel mai bun în tot ceea ce încercăm să fac. Problema este că, niciodată nu am stat să mă gândesc dacă aş putea alcătui un plan care să mă ajute sa devin cel mai bun. Nu aveam o strategie anume şi încercam să fac ce consideram eu că ar fi fost util, dar acţionăm haotic şi de multe ori rezultatele întârziau să apară.

Apoi am descoperit programele lui Brian Tracy, în care vorbea despre stabilirea obiectivelor, cum să-ţi organizezi timpul pentru a deveni mai productiv, cum să îţi alcătuieşti planuri şi cum să devii cel mai bun în tot ceea ce faci. Am început să aplic aceste sfaturi şi rezultatele au început să apară. Nu pot spune că sunt cel mai bun într-un anumit domeniu, sunt încă tânăr şi mai am foarte multe de învăţat, dar aceste principii m-au ajutat să mă autodepăşesc în mod constant, astfel încât să pot spune aproape în fiecare zi: “azi sunt măcar cu puţin mai bun decât am fost ieri“. Rezultate măreţe şi de durată se obţin cu paşi mici, dar siguri.

 Pe măsură ce am pus în aplicare toate sfaturile pe care le-am găsit pe tema “Cum să devii cel mai bun”, am eliminat tehnicile care n-au funcţionat pentru mine, am continuat să aplic ceea ce funcţiona şi astfel am alcătuit până în momentul de faţă o listă de 7 paşi pe care-i consider eu esenţiali pentru a deveni cel mai bun în domeniul pe care ţi-l alegi.

1) Defineşte exact ce înseamnă să fii cel mai bun în domeniul tău

Îmi place foarte mult o expresie de-a lui Brian Tracy, care spune că “nu poţi nimeri o ţintă pe care nu o vezi“. Închipuie-ti că tragi cu arcul la ţintă, dar eşti legat la ochi. Care sunt şansele să nimereşti? Cu siguranţă, foarte mici. Dacă ai să nimereşti cumva măcar o dată, va fi din pură întâmplare. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul de faţă. Dacă nu ştii exact ce înseamnă să fii cel mai bun, nu vei ajunge niciodată cel mai bun, pentru că nu ştii ce să faci pentru a ajunge acolo. Mai întâi trebuie sa defineşti exact ce înseamnă acest lucru: să fiu cel mai bine plătit, să fiu cel mai bun sprinter, să scriu cea mai vândută carte, să câştig locul 1 la dans, etc. Oricare ar fi ţinta ta, mai întâi defineşte-o cu exactitate şi noteaz-o pe o foaie de hârtie, cu lux de amănunte. Cu cât eşti în stare să descrii mai în amănunt ceea ce doreşti să realizezi, cu atât mai mari sunt şansele să reuşeşti.

2) Determină dacă îţi place cu adevărat să faci acel lucru

Unele persoane îşi stabilesc nişte obiective pe care nu şi le doresc personal, ci mai degrabă, le-au fost recomandate de prieteni sau rude, sau mai rău, le-au fost impuse de părinţi. Dacă nu îţi doreşti tu, personal, să realizezi un lucru, sunt foarte mare şanse să eşuezi, pentru simplul fapt că nu ai motivaţia necesară să te pregăteşti suficient de intens pentru îndeplinirea obiectivului respectiv. De asemenea, nu vei avea suficientă motivaţie să depăşeşti obstacolele care îţi vor apărea pe parcurs şi la prima problemă mai dificilă cu care te vei întâlni, vei renunţa. Aşadar, daca vrei să devii cel mai bun într-un domeniu, asigură-te că este ceva ce-ţi doreşti tu în mod deosebit.

3) Ia o decizie hotărâtă de a face tot posibilul pentru a deveni cel mai bun

Dacă ai stabilit că într-adevăr, acest domeniu în care doreşti să excelezi este ceva ce-ţi place să faci, atunci trebuie să îţi promiţi că vei face tot posibilul pentru a ajunge acolo în top şi nu vei renunţă până când nu vei realiza ceea ce ţi-ai propus. Stabileşte-ţi lucrul respectiv ca fiind obiectivul principal pentru următoarea perioada şi dedica zilnic cel puţin 1-2 ore pentru îndeplinirea sa. Dacă vrei să devii cel mai bun, trebuie să iei hotărârea de a face tot ce-ţi stă în putinţă pentru a te pregăti şi să îţi iei angajamentul să continui până când îţi vei îndeplini obiectivul.

4) Pregăteşte-te mental pentru a înfrunta eventualele dificultăţi pe care le vei întâmpina

Dacă la pasul precedent ti-ai luat angajamentul să faci tot posibilul pentru a deveni cel mai bun, trebuie să te pregăteşti mental pentru a putea depăşi eventualele obstacole care îţi vor apărea în cale şi cu siguranţă îţi vor apărea. Dar nu trebuie să te temi, deoarece aceasta face parte din procesul de evoluţie. Este o vorbă care spune “ce nu te omoară, te întăreşte“. În cazul tău, fiecare obstacol pe care îl vei depăşi, te va ajuta să devii mai puternic, mai motivat şi mai hotărât să-ţi îndeplineşti obiectivul. Secretul este să nu te dai bătut.

5) Determină care sunt calităţile şi pregătirea de care ai nevoie pentru a deveni cel mai bun

Până acum te-ai ocupat de partea cea mai dificilă şi anume ţi-ai creat mentalitatea necesară pentru a deveni cel mai bun. Aceasta este mentalitatea de învingător de care ai nevoie, în primul rând. Acum, este timpul să treci la lucruri mai concrete şi mai întâi trebuie să determini exact de ce pregătire sau calităţi ai nevoie pentru a ajunge acolo unde îţi doreşti. Poate că trebuie să urmezi un curs de specialitate, sau să apelezi la ajutorul unui profesionist, să îţi dezvolţi abilităţile de comunicare şi negociere, să înveţi să stăpâneşti mai bine tehnicile de vânzări. Indiferent despre ce este vorba, află exact de ce anume ai nevoie pentru a excela în domeniul respectiv.

6) Alcătuieşte-ţi un plan de acţiune şi pune-l imediat în aplicare

Acum, după ce ai aflat care sunt calităţile de care ai nevoie, alcătuieşte-ţi un plan care te va ajuta să îţi dezvolţi calităţile respective şi să-ţi însuşeşti cunoştinţele necesare: înscrie-te la un curs, contactează un trainer personal, citeşte o carte despre managementul timpului, urmează un curs online. Notează-ţi tot ce trebuie să faci şi apucă-te imediat de treabă. Nu mai amâna, aşteptând să vină momentul potrivit. Momentul potrivit este ACUM.

7) Învaţă de la cei mai buni din domeniul tău

Acesta este cu siguranţă cel mai rapid mod de a progresa şi de a înainta cu paşi cât mai rapizi spre succes. De fiecare dată când povesteşte despre cum a reuşit să devina cel mai bun în vânzări în companiile în care a lucrat, Brian Tracy spune că primul lucru pe care-l făcea era să îi întrebe pe managerii sau directorii de vânzări, cei care se aflau într-o funcţie mai înaltă decât el, cum au reuşit şi care este secretul lor. Şi spre marea surprindere, aceştia au fost foarte deschişi cu el, l-au ajutat cu sfaturi şi i-au explicat ce trebuie să facă pentru a deveni mai bun. Aşadar, înainte de a te gândi că poate vei fi refuzat sau că nimeni nu vrea să te ajute pe tine, mergi şi întreabă-i pe cei care au reuşit să ajungă acolo unde-ţi doreşti şi tu şi cere-le sfatul. Vei fi surprins când vei vedea cât de drăguţi pot fi oamenii de succes.

Felicitări! Ai mai făcut încă un pas spre succes. Ai mai sus un ghid excelent care te va ajuta să devii cel mai bun în domeniul tău, cu condiţia să respecţi toţi cei 7 paşi prezentaţi mai sus. Trebuie să înţelegi că acesta este un proces de durată, aşa că trebuie să fii răbdător şi perseverent şi vei vedea ca rezultatele nu se vor lăsă aşteptate prea mult timp. Mult succes!

Sursa: Cheiasuccesului.ro

Mai multe informaţii pe http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=2652:7-pai-pentru-a-deveni-cel-mai-bun-in-domeniul-tu-&catid=106:succesul-tu&Itemid=477

//

Seminarul „Scrierea unui proiect de succes pentru granturile pentru dezvoltarea iniţiativelor democratice oferite de Ambasada SUA”


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă organizează la 30 iunie 2011, ora 10.30, seminarul „Scrierea unui proiect de succes pentru Granturile pentru Dezvoltarea Inițiativelor Democratice oferite de Ambasada SUA”.

Evenimentul va avea loc în incinta Centrului de Informare şi Documentare German (bd. Ştefan cel Mare nr. 148).

 Persoana de contact: Tatiana COŞERI (tel. 27 85 92)

Detalii despre partener:

AO «Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă»

http://usalumni.md/

15 iunie — Ziua europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare şi documentare (ediţia a 3-a)


CÎND?  15 iunie 2011, 9.00

UNDE?  Sediul Central al Bibliotecii Municipale «B.P. Hasdeu»

CINE?  Managerii superiori şi intermediari, formatorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

CU CINE?  Directori, şefi de filiale, şefi serviciu, şefi oficiu, bibliotecari

PROGRAM

1.           GRUP C — COMUNICARE

Comunicarea profesională  în contextul culturii instituţionale        Tatiana COŞERI

Comunicarea electronică instituţională                                                      Ludmila PÂNZARI

2.       Duelul competenţelor: teste, jocuri intelectuale, exerciţii de dezvoltare a creativităţii

GRUPUL I

C 01:  Comunicare orală (I)                                                      

Experţi: Tatiana COŞERI, Genoveva SCOBIOALĂ

GRUPUL II

C 01: Comunicare orală (II)

Expert: Ludmila PÂNZARI

GRUPUL III

C 01: Comunicare orală (III)

Expert: Taisia FOIU

GRUPUL IV

C 01: Comunicare orală (IV)

Expert: Genoveva SCOBIOALĂ

GRUPUL V

C 02: Comunicare scrisă (I)

Expert: Tatiana COŞERI, Genoveva SCOBIOALĂ

GRUPUL VI

C 02: Comunicare scrisă (II)

Expert: Zinaida PAHOMI

3. Discuţii, dezbateri