Sesiunea a doua a cursurilor de formare profesională de scurtă durată „Diversificarea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate”


În cadrul sesiunii a doua a cursurilor de formare profesională de scurtă durată „Diversificarea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate” (Soroca, 25 mai 2012, sediul Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu”) au fost abordate două subiecte de bază: „Cultura informaţiei şi a învăţării: repere şi paradigme în activitatea bibliotecilor” (Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM) şi „Biblioteca – mediu de acces la la informaţia publică” (Olesea Coblean, lector universitar, USM).

Bibliotecarii publici şi şcolari (apreciem în mod deosebit colaborarea bibliotecarilor  soroceni!) au deliberat asupra conceptului culturii informaţiei şi a învăţării, componentelor de bază a acestor fenomene, investigaţiilor teoretico-metodologice, angajamentelor şi acţiunilor bibliotecilor. Bibliotecarii au cunoscut experienţe reprezentative ale bibliotecilor, au învăţat să elaboreze resurse de învăţare. Drept sarcină pentru acasă bibliotecarii vor elabora şi pune la dispoziţia comunităţii tutoriale şi alte resurse de învăţare.

Un alt subiect de importanţă pentru servirea informaţional-bibliotecară a comunităţilor – facilitarea accesului la informaţia publică. Axele subiectului: cadrul legal al accesului la informaţia publică; conceptul informaţiei publice; necesitatea cunoaşterii  şi utilizării informaţiei publice ; biblioteca – furnizor şi mediator al serviciilor informaţionale publice. La fel, au fost diseminate cele mai bune practici privind sporirea accesului la informaţia publică în mediul rural.
Cursanţilor li s-au oferit bibliografii, adrese utile în Internet pentru aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor asupra subiectelor discutate. Sesiunea a constituit un mediu benefic de învăţare, comunicare, discuţii graţie deschiderii profesionale atât a cursanţilor, cât şi a formatorilor.

Consemnare: Ludmila Corghenci
Реклама

FORMAREA CONTINUĂ PENTRU COMUNITATEA BIBLIOTECARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA – A ÎNCEPUT !


La 19 mai, a.c. au fost organizate cursurile de formare profesională de scurtă durată. Subiectul pentru care au optat bibliotecarii din or. Soroca a fost Diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate. În cadrul celor 72 de ore se vor aborda tematici precum: Diversificarea serviciilor bibliotecilor publice, Probleme specifice activităţii cu copii, Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor, Managementul proiectului pentru diversificarea serviciilor bibliotecii, Probleme actuale de prelucrarea a informaţiei etc.

Prima întâlnire, găzduită de Biblioteca Publică „M. Sadoveanu” din or. Soroca, a inclus subiecte precum, Managementul comunicării în instituţia infodocumentară, prezentat de către dr. Nelly Ţurcanu, conf. univ. (USM) şi Aspecte comunicaţionale privind consolidarea imaginii bibliotecii, oferit de drd. Tatiana Coşeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Participanţii, circa 30 de bibliotecari din bibliotecile publice şi şcolare din raionul Soroca, au fost iniţiaţi în procesul de comunicare în instituţia infodocumentară: tipuri de comunicare, mijloace de comunicare, comunicarea bibliotecar – utilizator şi componente ale imaginii instituţionale: abordare tehnico-organizaţională; abordare socio-psihologică; abordare socio-informaţională; abordare socio-comunicaţională; abordare inovativă.

La fel participanţii au audiat prezentarea generală privind Accesul la informaţie în bibliotecile din Republica Moldova. Mariana Harjevschi, vice-preşedinta ABRM a făcut o trecere în revistă a rezultatelor evaluării efectuate de către Filiala din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi internaţionale (IREX) privind accesul la informaţie în bibliotecile publice din Republica Moldova, precum şi a distribuit participanţilor raportul oferit de către programul Global Libraries in Moldova.

Programul de formare continuă, care include, cursuri de perfecţionare şi de reciclare, sunt organizate de către Centrul de Formare Continuă a Secţiei Formare Continuă a USM, proiect susţinut de către Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor di Republica Moldova.

Mariana HARJEVSCHI, director, Biblioteca Publică de Drept

FILIALA MUNICIPALĂ ABRM: RESPONSABILITATE, ACCESIBILITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ORGANIZAREA CONFERINŢEI ANUALE BIBLIOTECA MAI MULT DECÎT BIBLIOTECA: INTEGRARE, INOVARE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI


În perioada 16-18 noiembrie 2011, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a organizat Conferinţa anuală cu genericul Biblioteca mai mult decît biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi. Evenimentul a fost dedicat consemnări în anul curent 20 de ani de la constituirea ABRM.

 Filiala municipală ABRM s-a implicat în organizarea activităţilor,  oferind răspunsuri prompte, oneste şi respectuoase la toate întrebările şi doleanţele comunităţii biblioteconomice din republică. Integritatea Echipei Hasdeu deasemenea a asigurat un mediu binevoitor şi atractiv pentru colegi.

 Conferinţa anuală s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile. Membrii filialei municipale ABRM au participat cu intervenţii, comunicări şi implicări în organizare.

 16 noiembrie 2011:

1. Conferinţa reprezentanţilor Asociaţiei Bibliotecarilor din SUA (ALA) cu genericul Cooperarea internaţională în cadrul ALA: experienţe, perspective. A participat Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA  — 1 bibliotecar de la BM.

2. Masa rotundă cu genericul Asociaţii ale Bibliotecarilor şi Bibliotecilor: să ne cunoaştem şi să colaborăm». Au participat: Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA şi Mircea Regneală, preşedinte al ABR (România) – 2 bibliotecari de la BM.

 17 noiembrie 2011:

1. Conferinţa Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi – organizator Secţiunea “Biblioteci publice”, loc de desfăşurare —  Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. Au participat peste 180 de bibliotecari din republică care au primit genţi cu informaţii profesionale, donaţii de carte şi asistenţa specialiştilor. Din partea BM au fost susţinute trei comunicări : Lidia KULIKOVSKI. Inovaţia în management ca factor de supravieţuire şi schimbare a bibliotecii; Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate şi inovare; Tatiana COŞERI. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună. Prezenţa celor 59 de bibliotecari de la BM au continuat dialogului profesional cu colegii din republică, iar expoziţiile de carte şi de postere au demonstrat aplicabilitatea inovaţiilor în bibliotecă.

 2. Atelier Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci – organizator Comisia “Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”, găzduire Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. Subiectele discutate au fost: Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM (Ludmila CORGHENCI), COOLtura formării profesionale: oportunităţii de de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM (Tatiana COŞERI), Demersuri de formare profesională continuă în cadrul filialei Bălţi a ABRM (Elena HARCONIŢĂ, Elena STRATAN), Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare continuă ale ABRM (Tatiana AMBROCI), Formarea profesională continuă: experienţe reprezentative ale DGETS, Chişinău (Liba ARION). Situaţia învăţămîntului biblioteconomic a fost reflectată de Mariana Harjevschi, care a dat citire răspunsul scrisorilor de la Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Rectorul USM. Intervenţii privind importanţa eticii şi deontologiei profesionale au fost făcute de Natalia Zavtur. Echipa Hasdeu a fost prezentă cu 6 bibliotecari şi cu  o comunicare.

 3. Atelier profesional Cultura informaţiei: proiecte şi activităţi de succes în biblioteci — organizator Comisia „Cultura Informaţiei”, loc de desfăşurare filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Comunicările au fost axate pe: competenţa căutării informaţiei, învăţarea pe parcursul vieţii, rolul comunicării vizuale în formarea culturii informaţiei, ghidarea şcolarilor şi părinţilor în procesul de investigare a informaţiilor. De la BM au participat 17 bibliotecari, printre care Carolina GÎSCĂ cu comunicarea Cultura informaţiei în traduceri noi: ghiduri, instrucţiuni, manuale.

 4. Atelier profesional Biblioteca şcolară: provocări şi exigenţe moderne – organizat de Secţiunea “Biblioteci şcolare”, desfăşurat la Biblioteca Liceului Teoretic “Gh. Asachi”. Subiectele abordate au fost: integrarea bibliotecarilor şcolari în mediul profesional, parteneriat, imaginea bibliotecii şcolare. Biblioteca Municipală a fost prezentă cu un bibliotecar – Eugenia PLĂMĂDEALĂ. Biblioteca “Alba Iulia” în afara bibliotecii.

 5. Sesiune de comunicări Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare – organizator Comisia “Informatizare şi tehnologii informaţionale”, locul desfăşurării – Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova. Comunicările au avut în vizor: comunicarea ştiinţifică, arhivarea electronică, impactul tehnologiilor informaţionale asupra colecţiilor, servirea utilizatorilor în mediul electronic, diseminarea informaţiilor ştiinţifice, prezentarea produselor docWorks şi AWStats. Echipa Hasdeu a participat cu trei comunicări: Ludmila PÂNZARI. Tendinţe noi în dezvoltarea serviciilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Diana BACAL. Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă. Studiu de caz la Biblioteca Publică de Drept, Axenia BASCACOVA. Servicii interactive prin SMS pentru utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept şi 12 bibliotecari.

 6. Atelier profesional Aspecte practice ale catalogării documentelor: studiu de caz – organizator Comisia “Catalogare şi Clasificare”, locul desfăşurării — Biblioteca Tehnologică Ştiinţifică a ICŞTI. Subiectele discutate: descrierea bibliografică pe mai multe nivele, fişiere de autoritate. La atelier au participat trei bibliotecari de la BM.

 7. Atelier profesional Bibliotecile din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate: actualitate, probleme, soluţii, perspective – organizator Secţiunea “Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”, găzduire – Biblioteca Colegiului de Transporturi din Chişinău. În cadrul atelierului s-a discutat despre imaginea şi identitatea bibliotecilor de colegii, comunicarea profesională on-line, statistica de bibliotecă, parteneriate, cultura juridică a bibliotecarului. Biblioteca Municipală a fost reprezentată de un bibliotecar.

18 noiembrie 2011

 Şedinţa în plen a avut loc în incinta Centrului de Cultură şi Artă “Ginta Latină”. Participanţii au primit mesaje de salut din partea persoanelor oficiale – Boris FOCŞA, Ministru al Culturii şi  Mihail ŞLEAHTIŢCHI, Ministru al Educaţiei şi ale oaspetilor de onoare — Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor  din Carolina de Nord, SUA şi  Mircea Regneală, preşedinte al ABR (România). Trei bibliotecari de la Biblioteca Municipală au primit Diplome de Onoare pentru merite profesionale de excepţie, contribuţii substanţiale la dezvoltarea biblioteconomiei naţionale şi promovarea activă a imaginii bibliotecarilor în societate, cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – Lidia KULIKOVSKI, Mariana HARJEVSCHI, Tatiana COŞERI.

 Moderatorii şedinţei în plen au fost – Ludmila CORGENCI şi Mariana HARJEVSCHI, vicepreşedinţi ai ABRM.

În cadrul şedinţei au fost susţinute trei comunicări:

 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp (Ludmila CORGHENCI, vicepreşedinte).
 2. Reflecţii şi repere de la Conferinţa anuală IFLA, 13-18 august 2011, San Juan, Puerto Rico (Mariana HARJEVSCHI, vicepreşedinte ABRM).
 3. Prezentarea rezultatelor cercetării sociologice cu privire la utilizarea bibliotecilor publice şi Internetului în Republica Moldova (Igor MIRONIUC, IREX Moldov; Doru PETRUŢI, IMAS).

La finalul Conferinţei aniversare au fost aprobate  următoaree documente:

IMPACT:

Implicarea filialei municipale a ABRM la conferinţa anuală:

 • Logistica organizării conferinţei anuale ca membri ai Biroului ABRM.
 • Elaborarea bannerului ABRM.
 • Comunicarea şi informarea bibliotecarilor din republică.
 • Organizarea conferinţei Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi.
 • Expedierea informaţiilor despre activităţile ABRM în mass-media.
 • Asigurarea suportului tehnic la organizarea şedinţei în plen.
 • Multiplicarea Manifestului IFLA pentru Statistica de Bibliotecă.
 • Traducerea engleză-română şi română-engleză pentru participanţi şi oaspeţi.
 • 121 participanţi şi 10 comunicări.

 Conferinţa aniversară a adunat toţi bibliotecarii sub umbrela Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Lecţia învăţată = Avantajele afilierii  la ABRM — participare, oportunitate, acces, informare, susţinere, promovare.

Tatiana COŞERI,

Preşedintele Filialei municipalea  ABRM