SĂPTĂMÎNA EDUCAŢIEI ADULŢILOR ÎN MOLDOVA


Aspect conceptual

Conceptul de învăţare-educaţie permanentă nu este nou. Referinţe se găsesc în culturile din China, India, Grecia, în cultura creştinismului timpuriu, în umanismul şi neoumanismul de la începutul secolului 19. „Tuta vita schola est” (“Toata viata este o şcoală”), spunea marele pedagog ceh Jan Amos Comenius (1592-1670), care a pus temelia sistemului de învăţămînt pe clase şi lecţii. Doctrina educaţiei permanente a fost formulată în celebrul memorandum ataşat raportului Comitetului pentru Educaţia Adulţilor din Anglia – „educaţia adulţilor nu este un lux pentru un grup limitat, format exclusiv din indivizi selecţionaţi în mod special, ci o parte integrantă a vieţii sociale. Pentru acest motiv educaţia adulţilor trebuie să fie atît accesibilă pentru toţi, cît şi permanentă”. Educaţia de-a lungul întregii vieţi  („life long learning”; „education tout au long de la vie”) a început să fie utilizată după anul 1972, cînd  Preşedintele Comisiei internaţionale privind dezvoltarea educaţiei, Edgar Faure, a înmînat directorului general al UNESCO raportul „A învăţa să fii”. Ideea fundamentală a raportului o constituia – cerinţa ca orice individ să aibă posibilitatea să înveţe de-a lungul întregii sale vieţi. Astfel, autorul numeşte educaţia permanentă ca  „Cetate educativă”. Gaston Berger relevă necesitatea educaţiei permanente pentru menţinerea dorinţei de a descoperi, de a inventa. Cel ce învaţă se autodeschide, depune efort, acumulează experienţă inedită. În contextul social, conceptul a evaluat cu  multiple semnificaţii:

 • Compensarea lacunelor din copilărie şi din adolescenţă.
 • Dezvoltarea personalităţii – multiplicarea dimensiunilor existenţei umane.
 • Calificarea profesională

 Creşterea importanţei învăţării adulţilor în lume a dus la organizarea unor activităţi dedicate acestui subiect. Începînd cu anul 2000 sub egida UNESCO se organizează Săptămîna internaţională a adulţilor care învaţă. Scopul acestei activităţi este de a crea o comunicare la nivel naţional şi internaţional, stimulîndu-se schimbul de experienţă, coordonare şi asistenţă reciprocă. Activitatea funcţionează ca un mecanism de promovare al educaţiei permanente care permite adulţilor de-aşi exprima opinia,  face ecoul cooperării între diferiţi actori de instruire permanentă, promovează învăţarea permanentă a adulţilor.

Comisia Europeană emite Memorandumul învăţării pe tot parcursul vieţii, care are următoarele obiective:

 • dezvoltarea personală;
 • participarea civică activă;
 •  incluziunea socială;
 •  capacitatea de adaptare la cerinţele societăţii.

Potrivit Memorandumului, la baza învăţării pe parcursul vieţii stau 3 principii:

 • centrarea activităţilor de învăţare pe cel care învaţă;
 • asigurarea accesului liber la învăţare;
 • asigurarea calităţii şi relevanţei acţiunilor de învăţare.

Obiectivele generale se realizează printr-o succesiune de activităţi:

 • lucrul în parteneriat şi partajarea responsabilităţilor;
 • cunoaşterea nevoilor reale de educaţie şi formare profesională;
 • asigurarea resurselor necesare educaţiei şi formării profesionale pe tot parcursul vieţii;
 • facilitarea accesului la educaţia şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii;
 • crearea unei culturi a educaţiei permanente;
 • asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale continue;

Comunicatul recomandă următoarele acţiuni pentru implementarea învăţării permanente:

1.      Valorificarea învăţării.

2.      Informarea, orientarea şi consilierea.

3.      Investiţii de bani şi de timp în învăţare.

4.      Asigurarea accesibilităţii la învăţare.

5.      Deprinderi de învăţare.

Aspect praxiologic

În perioada  24 -28 septembrie 2012 în Republica Moldova a avut loc Săptămîna Educaţiei Adulţilor. Pe parcursul acestei săptămîni Biblioteca Municipală a participat la două acţiuni ştiinţifico-practice, împărtăşind implicarea BM în vederea aplicării educaţiei pe parcursul vieţii:

1. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Interferenţe universitare – integrare prin cercteare şi inovare” organizată de Universitatea de Stat din Moldova. La conferinţă au fost discutate următoarele subiecte: dimensiunea valorică a muncii bibliotecarului, accesul la informaţia publică, comunicarea în cadrul echipei, asigurarea informaţională şi popularizarea ştiinţei, repozitoriu instituţional.  Doi bibliotecari au susţinut următoarele comunicări:
 •  Tatiana COŞERI, director adjunct BM. Teambuilding: sinergia comunicării în cadrul echipei
 • Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept. Cărţile electronice – context, dileme şi politici internaţional.

2. Reuniunea oamenilor de cultură din republică în scopul promovării conceptului de Educaţiei a Adulţilor prin Educaţie pentru valori şi tradiţii organizată de  Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova şi dvv internaţional Moldova. Evenimentul a cuprins comunicări de amploare privind oportunităţile de dezvoltare a persoanei în Republica Moldova, incursiuni istorice ale formării vocaţionale, costumul popular, forme şi metode de instruire şi educare, activităţi de educare a adulţilor în practica cotidiană. La reuniune a participat Tatiana COŞERI, director adjunct BM   cu comunicarea Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” învaţă ca să înveţe: practici de calitate, aspecte cvalimetrice şi tendinţe de îmbunătăţire continuă.

Prin participarea la aceste activităţi, BM a demonstrat implicarea totală  în educarea adulţilor-bibliotecari, cît şi exemple frumoase în  educare a utilizatorilor.

Consemnare: Tatiana COŞERI, director adjunct BM

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s