Revistă bibliografică


Revista bibliografică este o formă orală de informare a cititorilor despre literatura primită în bibliotecă pe anumite domenii.

Revistele bibliografice se deosebesc:

1) după destinaţie (informaţionale, de recomandare)

2) după conţinut (universale, tematice, personale)

3) după tipul de publicaţii, prezentate în revista bibliografică (revista bibliografică a cărţilor, revistelor, ediţiilor bibliografice, CD)

Revista bibliografică poate fi desfăşurată atît în cadrul Expoziţiei, cît şi ca manifestare independentă.

În desfăşurarea Revistei bibliografice se folosesc diferite metode, de exemplu:

 • de început povestirea de la momentul cel mai interesant din carte
 • de prezentat ilustraţiile
 • de propus cîteva întrebări curioase, la care se poate de aflat răspunsul, citind cartea
 • de prezentat cîteva cărţi, similare cu tema recomandată şi de atras atenţia la faptul prin ce se deosebeşte anume această carte.

Nu are sens de povestit adnotările din carte. Una din greşeli în prezentarea Listei bibliografice este povestirea detailată despre carte, în urma căruia cititorul pierde orice interes de a o citi. Cartea poate fi prezentată în felul următor: „Eu n-am dovedit să citesc această carte, dar judecînd după  adnotarea, recenzia cărţii”) în carte se vorbeşte…, ea abordă următoarele probleme…”

Cerinţele faţă de Revista Bibliografică sunt : valoarea ştiinţifică şi logica expunerii materialului.

Revista Bibliografică  este alcătuită din  trei elemente :

 • Cuvînt-introductiv
 • Partea principală (povestirea desfăşurată despre cărţi, articole)
 • Încheierea.

În introducere se atrage atenţia la tema aleasă, specificul ei. În partea principală se redă caracteristica ediţiilor, cărţilor recomandate, iar în încheiere se mai numesc încă o dată cărţile propuse, se indică literatura adăugătoare la temă, uneori se anunţă despre articolele şi recenziile critice, apărute la tema propusă.

In Ziua de informare pot fi prezentate reviste bibliografice, pe teme diferite, de aceea vă propunem metodica mai detailată de pregătire şi desfăşurare a revistei bibliografice.

Pregătirea unei  revistei bibliografice

În prezentarea revistei bibliografice se recomandă cărţi şi capitole din cărţi, reviste în întregime inclusiv şi articole concrete, alte tipuri de ediţii, existente în bibliotecă, ce prezintă interes pentru utilizator.

Pregătirea unei  revistei bibliografice se efectuează după un plan unic:

 • Alegerea temei (temele revistelor bibliografice, de regulă, se planifică din timp la alcătuirea planului anual)
 • Precizarea destinaţiei stabilite
 • Repartizarea publicaţiilor după domenii
 • Alcătuirea descrierii bibliografice şi adnotărilor recomandate
 • Determinarea structurii revistei bibliografice
 • Alcătuirea textului de legătură
 • Scrierea revistei bibliografice
 • Prelucrarea literară a textului
 • Citirea ori expunerea textului revistei bibliografice (pentru stabilirea cronometrajului şi constatarea greşelilor).

Revista bibliografică de prezentat într-un stil cît mai atractic. Datele bibliografice sunt numite clar, distinct. Este necesar de atras interesul cititorilor faţă de literatura recomandată, de trezit dorinţa de a face cunoştinţă cu această literatură.

În prezentarea revistei bibliografice se includ de la 5-10 cărţi,  timpul desfăşurării revistei fiind de 20-25 min.

*   *   *

Как подготовить библиографический обзор?

В обзоре рекомендуют книги и отдельные их части, и разделы, журналы в целом и конкретные статьи, другие виды изданий, имеющиеся в библиотеке и представляющие интерес для читателя.

Устный обзор литературы представляет собой совокупность библиографических сообщений, включающий живой, непосредственный рассказ о произведениях печати, является наиболее доходчивой формой их пропаганды. Библиографические обзоры литературы могут быть организованы как самостоятельные мероприятия, а могут являться составной частью массового мероприятия (в данном случае Дня информации). В массовых библиотеках практикуются разные виды устных обзоров. Они различаются:

 • по читательскому назначению (рекомендательные, информационные),
 • по содержанию (универсальные, отраслевые, тематические, персональные),
 • по видам изданий, о которых сообщается в обзоре (обзоры книг, журналов, библиографических пособий, CD, DVD  и др.).

Библиографический обзор может проводиться как у книжной выставки, так и быть самостоятельным.  При проведении обзора используются разнообразные приемы, например:

 • начать рассказ с самого интересного;
 • показать иллюстрации;
 • предложить несколько интригующих вопросов, на которые можно получить ответы, прочитав книгу;
 • показать несколько других книг, сходных с рекомендуемой по тематике и обратить внимание на то, чем отличается именно эта книга.

Нет смысла пересказывать аннотации. О непрочитанной книге лучше сказать примерно следующее: “Я еще не успела прочитать ее, но, судя по аннотации, (предисловию, рецензии на книгу) в ней говорится о…., она затрагивает проблемы…”

Подчас в обзор вплетаются самые разнообразные приемы, вплоть до викторин. Одна из типичных ошибок при обзоре – так подробно рассказывать о книге, что у слушателя не возникает желания ее читать, все и так уже рассказано.

Обзор состоит из трех элементов: вступления, основной части и заключения. Bо вступлении cлeдyeт охарактеризовать важность темы, ее специфику. В основной части обзора дают характеристику самих произведений. В заключении подводятся итоги, еще раз называются произведения, указывается дополнительная литература по данной теме.
Подготовка к любому виду устного обзора осуществляется по единому плану:

Этапы подготовки библиографического обзора:

 • Выбор темы обзора (темы обзоров, как правило, планируются заранее при составлении годового плана работы);
 • Уточнение читательского и целевого назначения;
 • Определение круга произведений печати;
 • Прочтение произведений печати;
 • Составление библиографического описания и рекомендательных аннотаций;
 • Определение структуры обзора;
 • Составление текстов-связок;
 • Написание обзора;
 • Литературная обработка текста;
 • Прочтение или пересказ текста обзора (для определения хронометража и выявления ошибок).

Обзор нужно проводить эмоционально, не читая по заранее составленному тексту, а именно рассказывая. Библиографические данные называют отчетливо. Необходимо вызвать у читателей интерес к рекомендуемой литературе, желание ознакомится с ней.

2 thoughts on “Revistă bibliografică

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s