Buletin informativ: metodologie


Una din formele răspîndite in activitatea bibliografică, inclusiv în desfăşurarea Zilei de informare o prezintă editarea Buletinelor noilor intrări, care includ descrierea cărţilor noi, primite de bibliotecă pe o perioadă limitată de timp. Bibliotecile specializate (Arte, Drept, CAE), inclusiv şi bibliotecile de carte română, a minorităţilor naţionale pot alcătui şi prezenta Buletine informative pentru toate filialele BM.

 

Alcătuirea Buletinului  informativ

 

Se recomandă de alcătuit o prefaţă unde este redat principiul de selectare a literaturii şi criteriul de aranjare a literaturii în buletin, listă.

De regulă, materialul este aranjat pe domenii, iar în interiorul domeniului în ordinea alfabetică.

Materialul este aranjat pe domenii în o ordine stabilită, cel mai des în ordinea cronologică, iar în interior în ordinea alfabetică a autorilor, titlurilor de cărţi. Pe lîngă descrierea bibliografică a cărţii, unele biblioteci mai indică şi cota cărţii, care ajută utilizatorului în căutarea cărţii date. La sfîrşitul fiecărei descrieri bibliografice se indică sigla bibliotecii, unde se găseşte cartea.

De obicei în această listă se includ numai cărţile. Una din cerinţele principale faţă de aceste buletine este operativitatea editării lor. La sfîrşitul anului se recomandă de alcătuit indici auxiliari: Indicele alfabetic al autorilor şi titlurilor incluse în buletine, Indicele pe subiecte.

*   *   *  

Одной из распространенных форм информационно-библиографического обслуживания является выпуск  Информационных бюллетеней новых поступлений, которые включают описание новых книг, поступивших в библиотеку за определенный период. Специализированные библиотеки, которые получают  литературу индивидуально  могут представлять Информационные бюллетени для всех филиалов МБ.

 

 

Как подготовить информационный бюллетень:

 

Рекомендуется составить предисловие в котором раскрываются принципы отбора литературы, принципы построения бюллетеня, списка. Материал располагается в определенном порядке, чаще всего систематическом с выделением отраслевых отделов, внутри разделов – в алфавите авторов (названий). Как правило, в этих бюллетенях помещают информацию только о книгах. Наряду с библиографическом описанием многие библиотеки проставляют шифр книги и индекс классификационной схемы, что облегчает ее поиск по запросу читателя. В конце библиографического описания книги указаны филиалы, где она имеется. Одно из важных требований, предъявляемых к бюллетеням – оперативность их издания. В конце года рекомендуется составлять вспомогательный справочный аппарат: алфавитный список авторов и названий книг, вошедших в выпуски, алфавитно-предметный указатель.

В небольших библиотеках вместо бюллетеней составляют списки новых поступлений и вывешивают, как правило, у стола выдачи литературы.

 

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s