Echipa Hasdeu


Echipa Hasdeu: performanţe şi realizări 2008

În anul 2008 managementul resurselor umane s-a axat pe dezvoltarea dialogului profesional şi căutarea soluţiilor utile şi durabile de schimbare. Performanţa, randamentul profesional, apreciate de comunitatea utilizatorilor şi cea profesională, au adăugat valoare, au contribuit la întărirea identităţii, distincte a BM.

Serviciile şi ofertele infodocumentare ale Bibliotecii Municipale au fost realizate, promovate, diversificate, inovate de către cei 436 de angajaţi, din care 356 sunt bibliotecari.

În anul de referinţă echipa BM a fost completată cu 61 de persoane, din care 52 bibliotecari.

Vârsta medie a personalului de asemenea rămâne constantă – 37 de ani. Drept argument serveşte numărul total de studenţi – 24, care studiază şi muncesc la BM.

La BM prevalează un climat instituţional favorabil pentru aprofundarea cunoştinţelor. Biblioteca susţine bibliotecarii pentru a învăţa la ciclul II şi III. Astfel, la ciclul II (masterat) învaţă 9 persoane, iar la ciclul III (doctorat) – 2 persoane. Ca rezultat, la BM sunt 313 persoane cu studii superioare, din care 205 de specialitate. Structura angajaţilor pe sexe rămâne constantă.

În anul 2008 gradul II (doi) de calificare au obţinut 17 bibliotecari. Temele de cercetare au abordat următoarele subiecte: accesul la informaţie în structurile infodocumentare în Republica Moldova; Programul „Ora poveştilor”: forme şi metode de organizare; rolul cărţii şi al bibliotecii în formarea personalităţii copiilor; impactul programelor culturale asupra procesului de lectură a utilizatorilor; diversitatea lecturii prin prisma preferinţelor, vârstei şi a statutului social; Biblioteca vine la tine cu prieteni: Evaluarea şi extinderea programului extramuros; catalogarea automatizată în cadrul BM: avantaje, dificultăţi, perspective etc.

Din numărul total de bibliotecari, 39% sunt atestaţi. Comparativ cu anul trecut numărul lor a scăzut cu 1% (în 2007 – 40%) din cauza concedierii bibliotecarilor calificaţi.

Colaboratorii BM conştientizează regulile schimbării, comunică pentru a putea interacţiona coordonat şi adecvat, formându-şi propriile abilităţi raportate la valori şi standarde profesionale. Cunoaşterea este un proces şi o resursă pentru afirmarea identităţii şi viabilităţii instituţionale. Este un demers al angajării echipei Hasdeu în dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor cognitive, valorificând experienţele şi abilităţile. Managementul cunoaşterii la BM este un proces de învăţare prin care se dobândesc competenţe pentru viitor, care asigură beneficii directe – coerenţă colectivă mai mare, stoc de cunoştinţe mai bogat, dezvoltarea creativităţii.

Structura programului de formare profesională organizat pe module şi utilizat de mai mulţi ani la BM a fost modificată şi completată în conformitate cu standardele de calitate. Evoluţia temelor a fost generată şi de validarea cunoştinţelor de la acţiunile de instruire şi obţinerea efectelor durabile în practică: schimbări intervenite în cunoştinţele, abilităţile şi comportamentul celor instruiţi, randamentul acestora.

Pe parcursul anului 2008, la nivel de reţea au fost organizate acţiuni de instruire axate pe subiectele: Adaptarea spirituală a persoanelor dezavantajate prin carte şi lectură; Asigurarea cu personal la BM; Metodologia organizării orei de lectură; Programul Lecturile verii: Strategii şi metode; Dezvoltarea şi diversificarea programelor culturale în cadrul bibliotecii; Evidenţa serialelor. Descrierea analitică a serialelor; Programe de bibliotecă pentru preşcolari – Bibliodădaca; Servicii de bibliotecă pentru Chişinăul multicultural: direcţii, probleme, colaborare.

La nivel naţional, bibliotecarii au participat la acţiunile de instruire organizate de Biblioteca Naţională a R. Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii “I. Creangă”, Biblioteca ASEM, AGEPI, Consorţiumul eIFL.net, Universitatea Liberă Internaţională, Biblioteca Colegiului de Construcţii, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară. Printre subiectele studiate au fost: Implementarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile Moldovei: situaţia la zi (relaţia de corespondenţă în paradigma destinaţie echipament – resurse informaţionale – servicii informaţionale); Pregătirea specialiştilor din domeniul infodocumentar pentru certificarea CERTIDOC; Aspecte metodologice şi tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică; Lansarea Sistemului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Republica Moldova – SIBIMOL; Comunicarea colecţiilor: aspecte etice şi tehnologice; Activitatea informaţională şi bibliografică a bibliotecii universitare: actualitate şi tendinţe; Strategii de dezvoltare şi prelucrare a resurselor informaţionale şi documentare; Şcolarizarea operatorilor de teren pentru studiul „Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova” etc.

BM prin aportul BPD în parteneriat cu consorţiumul eIFL Direct a organizat trei acţiuni de instruire, din care două cu caracter internaţional. Seminarul instructiv Acces Deschis (Open Access): Explorarea comunicării ştiinţifice a abordat subiectul metodologiei organizării repozitoriilor, beneficiilor şi a stării de fapt în R. Moldova. Conferinţa internaţională Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries? (Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la informaţie realizat prin intermediul bibliotecilor?) a fost organizată de IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecare), EBLIDA (Biroul European pentru biblioteci şi asociaţii pentru informare şi documentare) şi eIFL (Consorţiul Informaţia Electronică pentru Biblioteci), cu participarea eIFL Direct Moldova. Această reuniune a fost găzduită de Academia de Studii Economice din Moldova. La un seminar analogic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, organizat de Consorţiu în parteneriat cu AGEPI, Mariana Harjevschi a prezentat comunicarea Dreptul de autor şi bibliotecile.

Competenţele şi abilităţile bibliotecarilor sunt elemente ale mix-ului de marketing. Implicarea în acţiunile profesionale ca formatori şi experţi este un indicator calitativ pentru Biblioteca Municipală.

În cadrul acordului de colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Vest din Timişoara, la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării s-a aflat un grup de studenţi şi profesori de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării (Secţia Bibliologie). Programul de mobilitate a cuprins următoarele subiecte: catalogarea şi organizarea cataloagelor; descrierea analitică şi organizarea bazelor de date bibliografice; digitizarea colecţiilor; servicii de referinţe; activitatea bibliografică; automatizarea bibliotecilor; accesul la resursele electronice.

În colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, BM a participat ca formator la seminarul Accesul persoanelor cu dizabilităţi la informaţie (Lidia Kulikovski).

Formatorii BM (Mariana Harjevschi, Tatiana Coşeriu) au participat la Tabăra de instruire pentru bibliotecari, organizată de Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir” din Ungheni.

Biblioteca Municipală se orientează către cooperare, parteneriat ca o soluţie pentru un management mai bun şi ca o componentă importantă a misiunii sale.

Promovând practicile de calitate ale BM la nivel internaţional în anul de referinţă, bibliotecarii au participat la următoarele acţiuni:

Târgul de carte din Focşani – Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală, Angela Timuş;

Instruire pentru bibliotecari în domeniul managementului şi marketingului Piatra Neamţ, România Angela Ciobanu;

l Conferinţa eIFL-IP, Istanbul, Turcia – Mariana Harjevschi;

l Stagiul de perfecţionare „Imaginea şi relaţiile publice ale organizaţiei”, Fundaţia Soros din Moldova, Institutul Naţional de Administraţie, Bucureşti, România – Savela Starciuc;

l Conferinţa internaţională LIMUD – programe educaţionale în tradiţia evreiască, Ialta, Ucraina – Ana Baţmanov, Ala Deresco.

Obţinerea unei performanţe recunoscute duce la creşterea încrederii în sine, a satisfacţiei profesionale care mobilizează, generează şi dezvoltă alte realizări. Pe parcursul anului 2008, echipa Hasdeu a fost apreciată cu:

l 3 premii şi diplome de laureat ale ziarului Timpul;

l 4 premii la Concursul Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţa informării;

l 29 de Diplome de excelenţă, de menţiune din partea partenerilor, centrelor metodologice: Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret pentru implicarea activă în organizarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii; Pretura sectorului Buiucani – pentru activitate rodnică, profesionalism şi succesele obţinute; revista de Cultură şi Creaţie Literară „Clipa” – pentru receptivitatea şi deschiderea faţă de tinerii creatori din cenaclul „Iulia Hasdeu”; Consiliul Judeţean Alba; Primăria municipiului Alba Iulia; Fundaţia „Alba Iulia 1918”; Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din R. Moldova; Clubul Consiliului Europei; Centrul media pentru Tineret şi Radio Moldova – pentru realizări deosebite la etapa Artă plastică a concursului ARS ADOLESCENTINA, pentru susţinerea şi încurajarea tinerelor talente; Departamentul municipal pentru Protecţia Drepturilor Copiilor; Organizaţia etnoculturală „Barvinok”; Congresul comunităţii ruse; Biblioteca Naţională – pentru debut la „Gazeta bibliotecarului” etc.

l 54 Diplome de excelenţă a Bibliotecii Municipale (pentru cea mai bună organizare şi desfăşurare a Programului Săptămâna Uşilor Deschise; pentru contribuţii substanţiale la realizarea Programului aniversar Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 130 ani de lectură publică: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate; pentru contribuţii la activitatea de cercetare şi calitatea remarcabilă a lucrărilor, pentru contribuţii la promovarea imaginii şi activităţii BM în mass-media; pentru susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor comunitare; pentru activitatea de cooperare eficientă cu comunitatea: utilizatori, fondatori, societatea civilă în dezvoltarea proiectelor, programelor şi serviciilor; pentru promovarea activităţii şi prezenţa activă în mijloacele mass-media; pentru cea mai bună echipă; pentru cea mai laborioasă echipă; pentru munca depusă cu dăruire în reorganizarea şi modernizarea activităţii Bibliotecii; pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate, desfăşurată de-a lungul anilor etc.).

Echipa Hasdeu este motivată şi încurajată pentru a scrie articole în revistele şi ziarele de specialitate. Practicile de calitate au fost mediatizate în publicaţiile BiblioPolis, BiblioCity, Gazeta bibliotecarului, Buletinul ABRM, Info Agrarius, Lectura (Cluj Napoca), Curier (Târgovişte), Lumina Cărţii (Alba Iulia) şi în alte publicaţii cum ar fi Capitala, Jurnal de Chişinău, Literatura şi arta, Glasul, Flux, Florile dalbe, Timpul, Viaţa studenţească etc.

Cultura instituţională a BM se caracterizează prin percepţiile fundamentale, valorile împărtăşite şi convingerile care ghidează modul în care se comportă echipa Hasdeu unii cu alţii şi modul în care ei muncesc. Este deja o tradiţie de a consolida socializarea noilor angajaţi, a întregului colectiv prin organizarea echipei la sărbătorirea evenimentelor profesionale.

Prin atributele noastre de bază promptitudine, corectitudine, competenţă, amabilitate şi respect reuşim să mentinem Biblioteca performantă, capabilă să răspundă nevoilor utilizatorilor.

One thought on “Echipa Hasdeu

Răspunde. Expuneți părerea.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s